Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

2015-05-26

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych, zgodnie z art. 162 Prawa o ustroju sądów powszechnych – przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Choroszczy do 30 czerwca 2015 r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Choroszczy:

 

1) prezesi właściwych sądów;

 

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stałe na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z WARUNKAMI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH W KADENCJI 2016-2019.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników są przyjmowane przez Radę Miejską w Choroszczy, za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

 

Urząd Miejski w Choroszczy

16-070 Choroszcz

ul. Dominikańska 2

tel. 85 713 22 00

 

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela insp. Ewa Łukaszewicz – Biuro Rady Miejskiej w Choroszczy: UM w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pok. nr 19; tel.: 85 713 22 19.

 

WAŻNE: zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Choroszczy po 30.06.2015, a także zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

 

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niemożliwe.

 

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu, Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

 

PROCEDURY  I DOKUMENTY:


Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na Karcie zgłoszenia na kandydata na ławnika i dołączyć następujące dokumenty:

 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 

UWAGA!


„Art.55 2a. Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:

 

1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub

 

2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub

 

3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

 

4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub

 

5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

 

6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii - w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej „lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej”.

 

 

e) dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

UWAGA!


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dn. 29.01.2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu:

 

„Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.2) § 7. 1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.”

 

WAŻNE:


- dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

 

- jeśli kandydat na ławnika zgłaszany jest:

 

- przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, do Karty zgłoszenia na kandydata na ławnika należy dołączyć również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji; dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

 

- przez obywateli – do Karty zgłoszenia na kandydata na ławnika, należy dołączyć również Listę osób zgłaszających kandydata na ławnika, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

*

 

Przed przystąpieniem do wyborów, Rada Miejska w Choroszczy uchwałą powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady Miejskiej w Choroszczy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Wypełnioną Kartę zgłoszenia na kandydata na ławnika wraz z wymaganymi dokumentami, trzeba złożyć do Rady Miejskiej w Choroszczy, za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14; tel. 85 713 22 00.

 

Wzór Karty zgłoszenia na kandydata na ławnika jest dostępny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14; tel. 85 713 22 00 oraz na stronie: www.choroszcz.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela insp. Ewa Łukaszewicz – Biuro Rady Miejskiej w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul.

Dominikańska 2, pok. nr 19; tel.: 85 713 22 19.

 

Załączniki:

- Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku informujące o liczbie wybieranych ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

- Ustawa: Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 133 t.j.)

 

- Wzór Karty zgłoszenia na kandydata na ławnika


- Wzór Listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

 

- Wzór Oświadczenia 1


- Wzór Oświadczena 2