Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań w sferze kultury i sztuki

2015-04-16

Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Na realizację zadań w 2015 r. przeznacza się łączną kwotę 10 000,00 zł.

 

Jakie zadania są objęte konkursem?

- działania upowszechniające dorobek amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,

- inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury ludowej, historii regionu (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna i historyczna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

- przedsięwzięcia kulturalne realizowane w formie koncertów, festiwali, wystaw,

- organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar powiatu białostockiego.

 


Kto może składać oferty?

- organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych);

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., póz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu można znaleźć zapoznając się z Zarządzeniem Burmistrza Choroszczy.

 

Załącznik: OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.