Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Badania statystyczne GUS-u w Gminie Choroszcz

2015-03-17

Informujemy Mieszkańców naszej Gminy, że jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przystępuje do realizacji badań ankietowych na terenie województwa podlaskiego, w tym także na terenie naszej Gminy.

Badania ankietowe prowadzone przez GUS są badaniami reprezentacyjnymi. Co oznacza, że są nimi objęte wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne, które w badaniach reprezentować będą całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, ważne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji. Uzyskanie kompletnych danych pozwoli na opracowanie pełnych i rzetelnych informacji o warunkach życia ludności oraz o stanie rolnictwa w województwie podlaskim. Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2015/index.htm.

 

W 2015 roku są realizowane następujące społeczne badania ankietowe:

 

BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - realizowane w każdym miesiącu

BGD – Budżety Gospodarstw Domowych - realizowane w każdym miesiącu

BSS – Badanie Spójności Społecznej - realizowane w lutym, marcu, kwietniu

DS-58 – Uczestnictwo Ludności w Kulturze - realizowane w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

EU-SILC – Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności - realizowane w maju, czerwcu, lipcu

KGD – Kondycja Gospodarstw Domowych (postawy konsumentów) - realizowane w każdym miesiącu

PKZ – Uczestnictwo Mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach - realizowane w styczniu, kwietniu, lipcu, październiku

SSI – Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych w Gospodarstwach Domowych - realizowane w kwietniu, maju

ZD-C – Badanie Organizacji i Rozkładu Pracy - realizowane w kwietniu, maju, czerwcu

 

 

W 2015 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu:

 

- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego: 2-20 III, 1 VI-10 VII, 1-21 XII

- czerwcowe badania rolnicze: 1 IV-10 VII;

- badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej: 1 VI-10 VII, 1-21 XII;

- ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym: 16-30 VII;

- badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku: 13-26 VIII;

- badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych: 3-20 XI;

 

Ponadto rzeczoznawcy rolni będą realizować:

- badanie plonów zbóż ozimych: 15 VI-6 VII;

- badanie plonów ziemniaków: 10-26 VIII

 

Badania te przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Respondentów, w przypadku badań z zakresu rolnictwa, GUS wprowadził możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez internet. Na stronie internetowej: www.stat.gov.pl zamieszczona zostanie aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.

 

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane indywidualne uzyskane w trakcie badań mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do zachowania w tajemnicy pozyskanych danych. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

 

Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie do zbierania danych. Ponadto, tożsamość ankieterów można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku, pod nr tel.: 85 749 77 44.

 

Dane zebrane w trakcie badań są upowszechniane na stronie internetowej GUS oraz w Banku Danych Lokalnych, a także w formie publikacji papierowych.

 

opr. GUS