Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

INFORMACJA BURMISTRZA CHOROSZCZY dotycząca obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe

2015-02-17

W związku z obserwowanym w gminie Choroszcz nasilającym się zjawiskiem pozostawiania psów bez opieki, jak również wypuszczania psów na tereny użytku publicznego, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, Burmistrz Choroszczy przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Uchwała Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 30 listopada 2012 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz, na osoby utrzymujące zwierzęta domowe nakłada szczególne obowiązki.

 

Należą do nich:

- obowiązek zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed ZAGROŻENIEM lub UCIĄŻLIWOŚCIĄ dla ludzi, jak również ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW przeznaczonych
do wspólnego użytku
(§18, pkt 1);

- obowiązek stworzenia takich warunków, które UNIEMOŻLIWIAJĄ WYDOSTANIE SIĘ ZWIERZĄT
z terenu nieruchomości
(§18, pkt 2);

- obowiązek niezwłocznego USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ pozostawionych przez zwierzęta
w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (§18, pkt 3).

 

Burmistrz przypomina także, że właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad zwierzętami stałego i skutecznego nadzoru, a w szczególności:

- niepozostawiania psów na uwięzi w taki sposób, który może zagrażać otoczeniu (§19, pkt 2);

- wyprowadzania psów na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować nad nimi kontrolę (§19, pkt 3);

- psy ras uznawanych za agresywne (ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu) powinny być wyprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe (§19, pkt 4);

- zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pozostaje on w kagańcu oraz gdy opiekun może sprawować nad nim kontrolę. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu (§19, pkt 4);

- zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, uniemożliwiającej ucieczkę zwierzęcia, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym  ostrzeżeniem (§19, pkt 5).

 

Burmistrz Choroszczy przypomina, że nieprzestrzeganie wykonania obowiązków wynikających z Uchwały Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy, może skutkować karą, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.