Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

2016-12-30

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

W PSZOK-u mieszkańcy gminy Choroszcz mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, takich jak:

- odpady zielone,
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe,
- opakowania szklane,
- popiół

 

oraz

 

- odpady wielkogabarytowe,
- metale,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki i tonery,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach),

- zużyte opony,
- tekstylia i odzież,
- domowe odpady medyczne,
- odpady budowlane – w ilości do 50 kg w miesiącu.

 

 

Ważne: w PSZOK zbierane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady z działalności gospodarczej NIE SĄ PRZYJMOWANE.

 

PSZOK jest zlokalizowany w Choroszczy przy ul. A. Mickiewicza 28D. W 2020 roku punkt czynny jest w każdą sobotę w godzinach 8.00-12.00. 

 

Od 01.01.2020 roku Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o., ul. gen. Pattona 8, 15-688 Białystok.

 

***

 

Zasady postępowania z odpadami pochodzącymi z produkcji rolniczej

 

Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolniczej, tj. opony do maszyn rolniczych, folia czy sznurek?

 

Należy pamiętać, że System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, obowiązujący w gminach – także w gminie Choroszcz, dotyczy stricte odpadów komunalnych, zaś odpady pochodzące z rolnictwa do takich nie należą. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może zbierać odpadów pochodzących z produkcji rolnej, ani finansować ich zagospodarowania na podstawie opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Wynika to z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r poz. 701 tj.), która obliguje gminy do gospodarowania wyłącznie odpadami komunalnymi w ramach systemów gospodarowania odpadami; taki system obowiązuje w Gminie Choroszcz od dnia 1 lipca 2013 roku. Tymczasem obowiązek zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa, spoczywa na ich wytwórcy. To wytwórca ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie takich odpadów (jeżeli nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia). Nie wolno więc takich odpadów oddawać razem z odpadami domowymi firmie odbierającej odpady z posesji na terenie gminy Choroszcz; nie przyjmuje takich odpadów również Punk Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Choroszczy, jako że punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

 

Informujemy, że odpady pochodzące z gospodarstw rolniczych, takie jak: folia, siatka, sznurek można przekazywać bezpłatnie firmom trudniącym się ich zbieraniem i utylizacją – są to na przykład takie podmioty:

 

- IWO Janusz Adamczuk Złom i surowce wtórne

ul. Jagiellońska 42

17-120 Brańsk

tel. 502 263 348

 

- „Fol-Met” Skup Folii Złomu i Metali Kolorowych Krzysztof Urbanowicz

Saki 2

17-210 Narew

Tel. 604 877 488

 

Odpady pochodzące z gospodarstw rolniczych przekazywane do punktów ich zbierania, powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady te należy posegregować według rodzaju.

 

Gdzie przekazać zużyte opony?

Zużyte opony rolnicze powinno się oddać w punktach świadczących wymianę takich opon, pamiętając, że na wytwórcy odpadów, w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.