Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Karta Dużej Rodziny w Choroszczy

2014-06-18

Gazeta w Choroszczy

Karta Dużej Rodziny w Choroszczy - choroszcz.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy informuje, że wraz przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 27 maja 2014 r. uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430), wprowadzona została ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W związku z powyższym rodziny wielodzietne, czyli mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci od dnia 16 czerwca 2014 r. mogą ubiegać się o wydanie takiej karty.

 

karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki; maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) w godz. 7.30-15.30.

 

Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny należy okazać odpowiednio oryginały lub odpisy dokumentów takich jak:

- dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki; w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej: http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.

 

M-GOPS