Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

XV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2020-06-02

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

 

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:

- mailowy (urzad@choroszcz.pl),

- telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie www.choroszcz.pl),

- poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

 

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ WYŁĄCZNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

 

Na parterze Urzędu została również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Choroszcz za rok 2019, w tym:
1) debata
2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019, w tym:
    
1) zapoznanie się z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,

c) informacją o stanie mienia gminy,

d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019,

3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2019.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2020 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Choroszcz.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowy rozwój – dobry start”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Łyski, Porosły i mieście Choroszcz.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Jeroniki, Łyski i mieście Choroszcz.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

17. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

18. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”